Keyboard with rainbow lighting

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Helix Information Security (Hierna Helixis)

Januari 2024

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en dienstverlening van Helixis. Door gebruik te maken van de diensten van Helixis stemt u automatisch in met deze algemene voorwaarden.

2. Definities

Helixis

Helix Information Security, een bedrijf dat gespecialiseerd is in informatiebeveiliging en gerelateerde diensten.

Klant

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van Helixis.

Dienstverlening

Helixis biedt informatiebeveiliging diensten, waaronder maar niet beperkt tot assessments, risicobeoordelingen en informatiebeveiligingsadvies. De aard en omvang van de dienstverlening worden beschreven in een separate overeenkomst of offerte.

3. Vertrouwelijkheid

Helixis verbindt zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie van de klant te beschermen en geheim te houden. Helixis zal de nodige maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen en zal deze informatie niet zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk vereist is.

4. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Helixis ontwikkelde materialen, rapporten en adviezen blijven eigendom van Helixis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Helixis deze materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

5. Aansprakelijkheid

Helixis spant zich in om de diensten naar behoren uit te voeren en eventuele gebreken of tekortkomingen te herstellen. Helixis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Helixis.

6. Overmacht

In geval van overmacht, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, oorlog of andere onvoorziene omstandigheden, is Helixis niet aansprakelijk voor enige vertraging, schade of gevolgschade als gevolg daarvan.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten tussen Helixis en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Helixis, tenzij partijen gezamenlijk besluiten tot een andere vorm van geschillenbeslechting.

8. Wijzigingen

Helixis behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden nadat ze op de website van Helixis zijn gepubliceerd. Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@Helixis.nl

Close Cookie Popup
Cookievoorkeuren
Om u de best mogelijke ervaring te bieden, gebruiken zowel wij als derde partijen technologieën zoals cookies om toegang te krijgen tot apparaatinformatie en/of deze op te slaan. Bekijk ons privacybeleid voor meer info.
Functionele Cookies (vereist)
We gebruiken altijd functionele cookies. Deze zijn onmisbaar voor een goede werking en analyse van onze sites en apps, en hebben geen of nauwelijks impact op jouw privacy.
Deze cookies verzamelen anonieme, geaggregeerde gegevens en stellen ons in staat onze meest populaire pagina's en content te identificeren, om onze website en de ervaring die we bezoekers bieden te verbeteren.
Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties te tonen gebaseerd op uw interesses.
Deze cookies worden gebruikt om uw keuzes en voorkeuren te bewaren.